ENGLISH
 
ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტის სხდომების კალენდარი

ფინანსური სტაბილურობის კომიტეტი იკრიბება კვარტალში ერთხელ და შეიმუშავებს პოლიტიკას ფინანსური სტაბილურობის შენარჩუნების მიზნით.ფინანსური სტაბილურობის
კომიტეტის სხდომების კალენდარი


 წელი
რიცხვი/თვე
2019
20 თებერვალი
2019 29 მაისი
2019 18 სექტემბერი
2019 27 ნოემბერი 
 
Copyright © 2019 National Bank Of Georgia   Created by: Pro-Service