ENGLISH
 

სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების 2020 წლის I კვარტლის საემისიო კალენდარი

                                       

 

აუქციონის
თარიღი

ანგარიშსწორების
თარიღი

ემისიის
მოცულობა(ლარი)

 ვადიანობა
(დღეები)
ვადიანობა
(წლები)

დაფარვის
თარიღი

 06/01/20  09/01/20  70,000,000  182  6 თვიანი  09/07/20
 06/01/20  09/01/20  70,000,000  821 2 წლიანი  09/04/22
 14/01/20  16/01/20  50,000,000  364 1 წლიანი  14/01/21
 21/01/20  23/01/20  30,000,000  2917  10 წლიანი  18/01/28
 28/01/20  30/01/20  80,000,000  1947  5 წლიანი
 30/05/25
 04/02/20  06/02/20  20,000,000  182 6 თვიანი  06/08/20
 04/02/20  06/02/20  70,000,000  793 2 წლიანი  09/04/22
 11/02/20  13/02/20  50,000,000  364 1 წლიანი  11/02/21
 25/02/20  27/02/20   80,000,000  1919  5 წლიანი  30/05/25
 02/03/20  05/03/20  20,000,000  182  6 თვიანი  03/09/20
 02/03/20  05/03/20  70,000,000  765  2 წლიანი 09/04/22
 10/03/20 12/03/20  50,000,000  364  12 თვიანი  11/03/21
 24/03/20  26/03/20  80,000,000  1891  5 წლიანი  30/05/25

 

 

  

 

 

 

 

 
Copyright © 2020 National Bank Of Georgia   Created by: Pro-Service