გამოკითხვები

გამოკითხვა

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ერთი კომპიუტერიდან გამოკითხვაში მონაწილეობის მიღება შეგიძლიათ მხოლოდ ერთხელ.
გამოკითხვა კომერციული ბანკების შესახებ

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

გაითვალისწინეთ, რომ საიტზე მოცემული ინფორმაცია არის რჩევითი ხასიათის, ძირითადად გადმოცემულია გამარტივებული ენით და არ არის გამიზნული  სამართლებრივი განხილვის პროცესებში გამოსაყენებლად, მათ შორის, როგორც ეროვნული ბანკის პოზიცია.

 

Copyright © 2020 National Bank Of Georgia   Created by: Pro-Service