სანდრო ამაღლობელი
GRAPHX

საქართველოს აქვს ერთ-ერთი ყველაზე დინამიურად მზარდი ეკონომიკა. გლობალური ტენდეციების შესაბამისად, საქართველო სულ უფრო ინტეგრირებული ხდება საერთაშორისო ეკონომიკაში. ვაჭრობა და ინვესტიციები ყოველწლიურად მატულობს. წინამდებარე ინსტრუმენტი ხელს უწყობს საგარეო სექტორის ძირითადი არხების ვიზუალიზაციას, რომლის მეშვეობითაც საქართველოს ეკონომიკა უკავშირდება დანარჩენ სამყაროს. იგი მოიცავს საქონლის ექსპორტს და იმპორტს, ტურიზმის, ფულადი გზავნილების და უცხოური ინვესტიციების ნაკადებს. ინტრუმენტის დახმარებით შეგიძლიათ გაიგოთ თუ რამდენად დივერსიფიცირებულია ვაჭრობა, ტურიზმი, ფულადი გზავნილები და ინვესტიციები და როგორ განვითარდნენ ისინი დროთა განმავლობაში.

1 / 6
2 / 6
3 / 6

შემოდინებები
გადინებები
წმინდა
ინსტრუქცია
პასუხისმგებლობის შეზღუდვის განაცხადი

წყაროები: საქართველოს ეროვნული ბანკი, საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური,ავტორის გამოთვლები